Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan definitief goedgekeurd. Door 1 miljoen euro te investeren, beklemtonen ze het belang van mantelzorg, met erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap en de samenleving. Het mantelzorgplan stelt het erkennen, herkennen en ondersteunen van mantelzorgers centraal.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM), onderdeel van VIVEL, werkte mee aan het ontwerp van het plan en staat in voor de coördinatie van de uitvoering ervan. 

Verbinding is het sleutelwoord. Verbinding met de 6 erkende en andere mantelzorgverengingen, met de mantelzorgers zelf en met verschillende beleidsdomeinen als Opgroeien, Werk, Jeugd, Geestelijke gezondheidszorg, Zorg en Welzijn.

Herkenning, erkenning en ondersteuning zijn de focuspunten van dit plan. Vlaanderen werkt aan sensibilisering en wil mantelzorgers zichtbaarder maken in de samenleving, op de werkvloer, in het onderwijs, in zorg en welzijn.

Mantelzorger zijn, is één van de mooiste rollen die je als mens kan opnemen. Zorg dragen voor wie je lief hebt, is de basis van een samenleving. Maar het kan soms emotioneel zwaar zijn. Waardering voor de zorg die iemand opneemt en gepaste ondersteuning kunnen mantelzorgers helpen de zorg vol te houden. Met het nieuwe mantelzorgplan spelen we daar volop op in. Alle acties van het plan zijn even belangrijk, maar de projectsubsidies leggen de focus op de combinatie werk–mantelzorg, jonge mantelzorgers en psychologische begeleiding.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin